کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران

کارت هواداری

کارت باشگاه یوونتوس نوعی کارت وفاداری است که در عین حال در زمره تسهیلات مندرج در حکم مقرراتی شماره ۸ به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ و تصویب شده در چارچوب قانون شماره ۴۱ به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ به شمار می آید. این کارت منطبق با رویه های مطروحه در حکم وزارتی ایتالیا به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ صادر شده است.

 

این کارت یک سند الکترونیکی مناسب برای استفاده منطبق با شرایط و مندرجات مربوط به استفاده های فصلی و یا شرایط فروش بلیط های پذیرش برای تمام مسابقات، همچنین منطبق با مقررات استفاده در استادیوم و دیگر مقررات اجرایی از قبیل موارد مرتبط با پذیرش در رویدادهای ورزشی سازمان دهی شده از سوی باشگاه یوونتوس در استادیوم آلیانز است.

شرایط و مندرجات برای استفاده از کارت باشگاه یوونتوس

کارکردهای کارت باشگاه یوونتوس:
کارت باشگاه یوونتوس، که تنها سند موید برای حق شرکت در برنامه “کارت باشگاه یوونتوس” است دارای مزایای زیر برای حامیان است: می توان از آن برای خرید بلیط های پذیرش مسابقات استفاده نمود: این کارت با سیستم های بلیط فروشی که به طور گسترده از سوی صادر کنندگان بلیط به رسمیت شناخته شده اند سازگار است و به دارنده اش امکان می دهد که از روش های فروش سریع و موثرتر، از طریق انتقال مستقیم داده های شخصی ذخیره شده به سیستمهای صدور، آزادسازی و پرداخت بهره مند گردد (اگرچه دارندگان کارت باشگاه یوونتوس نیز می بایست خود را با آنها سازگار سازند و کارت شناسایی معتبر را به فروشنده بلیط نشان دهند). با این حال، این کارت به صورت خودکار به دارندگانش حق خرید بلیط های پذیرش درخواست شده را نمی دهد. این امر در عمل به قابلیت دسترسی به بلیط های فوق الذکر بستگی دارد.

دارنده این کارت از محدودیتهای مختلف که به دلایل نظم عمومی برای مسابقات برگزار شده در ایتالیا اعمال می گردند معاف است، چه در بازیهای خانگی و چه بازیهای خارج از خانه، دارنده کارت می تواند سریعا اقدام به خرید بلیط های بخش “میهمان” برای مسابقات ملی و یا پر ریسک نماید. این حقوق ارتقا یافته برای دسترسی از سوی مقامات و نهادهای مسوول نظم و امنیت عمومی قابل تامین هستند.
بدین ترتیب دسترسی به استادیوم تسهیل می شود زیرا می توان از این کارت برای بررسی دقیق نام روی بلیط و تطبیق آن با هویت دارنده کارت استفاده کرد (دارندگان کارت باشگاه یوونتوس می بایست با خودشان کارت را به همراه داشته و در صورت درخواست پلیس یا مسوولین برگزاری مسابقه آن را نشان دهند.)

این کارت سند الکترونیکی مناسب برای استفاده به صورت یک ابزار رسانه دیجیتال است که برای ذخیره سازی عبور و مرور و بلیط ها برای استادیوم قابل استفاده بوده و به دارنده اش امکان می دهد که از طریق گیت های (درهای ورودی) اتومات (خودکار) عبور کنند. با این وجود، این امر به معنای معافیت از بررسی های امنیتی و عدم ارایه کارت شناسایی معتبر نیست. این کارت به خودی خود دلیل اثبات خرید بلیط نیست، حتی در صورتیکه بدین منظور فعال شده باشد، مگر آنکه خواننده کارت (دستگاه کارت خوان) (یا در صورت نبود ابزارهای تکنولوژیکی، اسناد و مدارک کاغذی مرتبط) را بتوان برای تایید این موضوع به کار برد.

کارت باشگاه یوونتوس دسترسی برای خدمات، مزایا و فوایدی، که هر از گاهی شرکت می تواند تصمیم بگیرد که برای دارندگان کارت باشگاه یوونتوس ذخیره کند، را فراهم می آورد (از قبیل شناخته شدن بعنوان ذخیره یکی از مشترکین در استادیوم آلیانز: برای اعضا رسمی باشگاه یوونتوس، دسترسی به خدمات بلیط فروشی در بازیهای خانه و خارج خانه از طریق کانون های رسمی هواداران باشگاه یوونتوس: برای دسترسی اعضا به بلیط فروشی ذخیره سازی شده برای بازیهای دور از خانه)

همه بلیط ها و گذر واژه ها را می توان روی کارت باشگاه یوونتوس بارگذاری کرد (گذرواژه ها و کوپن های فصلی برای یکایک مسابقات) به شرط اینکه در ارتباط با مسابقات سازماندهی شده از سوی باشگاه فوتبال یوونتوس S.P.A صادر شده باشند. بارگذاری بیش از یک بلیط برای هر مسابقه روی کارت ممکن نیست. بارگذاری بلیط های پذیرش روی کارت مشمول موارد زیر است:

پرداخت بهای خرید بلیط پذیرش درخواست شده از سوی دارنده اش
پذیرش شرایط و مندرجات مربوط به استفاده از گذر واژه فصلی و یا شرایط فروش در خصوص بلیط های پذیرش برای یکایک مسابقات ، از سوی دارنده کارت
پذیرش مقررات استفاده از استادیوم آلیانز از سوی دارنده کارت
پذیرش آیین نامه مقررات انتقال بلیط های پذیرش به مسابقات فوتبال از سوی دارنده کارت
کارت باشگاه یوونتوس، که با بلیط پذیرش برای مسابقات باشگاه یوونتوس بارگذاری شده است، در راستای دسترسی به استادیوم مورد نیاز است. هر گونه سند و مدرک چاپ شده دیگر همراه با آن و یا تحویل شده به دارنده ( به صورت پستی یا ایمیلی ) در زمان بارگذاری بلیط پذیرش روی کارت باشگاه یوونتوس فقط کارکرد جانبی داشته و نسخه کاغذی (چاپی) برای اطلاعات ذخیره سازی شده الکترونیک محسوب می شود. بدین ترتیب، این سند چاپی را نمی توان برای دسترسی به استادیوم در هر لحظه ای استفاده نمود.

قواعد کلی مربوط به استفاده از کارت باشگاه یوونتوس. تعلیق کارت باشگاه یوونتوس:
دارنده کارت فردی است که کارت باشگاه یوونتوس، پس از تایید هویت و امضایش برای توافق مربوطه، به نام اوصادر می شود. داشتن بیش از یک کارت باشگاه یوونتوس امکان پذیر نیست. کارت باشگاه یوونتوس صرفا شخصی بوده و قابل انتقال نیست. با این وجود، بلیط های پذیرش بارگذاری شده روی کارت را می توان به افراد دیگر انتقال داد، به شرط اینکه این افراد نیز مالک کارت باشگاه یوونتوس باشند، بر اساس دستورالعمل های مقتضی مطروحه از سوی باشگاه یوونتوس و با توجه به محدودیتهای قابل اعمال از سوی باشگاه و مقامات ذی صلاح (از جمله محدودیتهای اعمال شده در همه مسابقات.)
مالک کارت می بایست کارت باشگاه یوونتوس را در نهایت امنیت نگهداری کرده و موارد احتیاطی لازم برای ممانعت از سو استفاده دیگران جهت ورود به استادیوم را به عمل آورد. در موراد سرقت یا گم شدن کارت باشگاه یوونتوس، دارنده می بایست سریعا باشگاه یوونتوس را در جریان قرار دهد. با اطلاع فوری جریان به باشگاه، دارنده قادر خواهد بود صدور کارت جدید را با پرداخت هزینه کارت باشگاه یوونتوس درخواست نماید. زمانیکه دارنده کارت از کارت باشگاه یوونتوس استفاده ناشایست نماید یا به فرد دیگری اجازه استفاده از آن جهت ورود به استادیوم را بدهد، کارت برای یک یا چند مسابقه رسمی به تعلیق در می آید و در نتیجه بعنوان شیوه ای برای ورود به استادیوم در این دوره قابل استفاده نخواهد بود، بدون تعهد به پرداخت مجدد (از جمله پرداخت مجدد بر اساس سرشکن، استرداد مبلغ پرداخت شده و جبران خسارت.)

مشخصات تراشه استفاده شده و روشهای استفاده:
تراشه نصب شده روی کارت نوعی تراشه میکرو دارای قابلیت رادیو فرکانس و توانایی ارسال داده های شناسایی (ID) رمزگذاری شده است. این امر منحصرا از طریق آن دسته از دستگاههای کارت خوانی اتفاق می افتد که از طریق اعتبارسنجی خاص تایید اعتبار می شوند. این کارت زمانی خوانده می شود که در مجاورت دستگاه کارت خوان قرار گیرد (حداقل در فاصله ۱۰ سانتی متری). سیستم های فاقد اعتبارسنجی خاص نمی توانند کارت را ردیابی نموده وبخوانند و نمی توانند داده های شناسایی را جذب نمایند.

رویه صدور و زمینه های حذف، ابطال یا تعلیق کارت باشگاه یوونتوس

۱- در زمان تحویل فرم ثبت نام از سوی فرد، لازم است که وی:
– فرم کارت باشگاه یوونتوس را تکمیل و امضا نموده و آن را به کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس که به آن تعلق دارند، ارایه کند.
– مدرک شناسایی معتبر (پاسپورت یا کارت شناسایی، منحصرا برای کودکان زیر ۱۴ سال، کارت بیمه سلامت) ارایه نماید.
– خود را با آیین نامه مقرراتی مربوط به انتقال بلیط های پذیرش به بازیهای فوتبال که به فرم ضمیمه شده اند مطابقت دهد.

۲- کارت باشگاه یوونتوس در موارد زیر به صورت موقتی قابل صدور نیست:
– عدم تحویل یا تحویل ناقص درخواست ثبت و عدم تحویل یا تحویل ناقص فهرست شده در ماده ۵.۱
– سیستم IT با موانعی روبرو گردد، عطف به حکم وزارت کشور ایتالیا به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸
– افرادی که مشمول حکم ممنوعیتDASPO ، یا یکی از اقدامات مطروحه در قانون شماره ۱۴۲۳-۲۷/۱۲/۵۶ (همچنین تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه) می گردند.
– افرادی که به تازگی در خصوص جرایم مرتبط با رویدادهای ورزشی در استادیوم ها (ممنوعیت ورود به استادیوم تا ۵ سال طول می کشد) (از جمله محکومیت های درجه یک) مورد محاکمه قرار گرفته اند. در چنین مواردی، چنانچه DASPO برای رویدادی که قبلا مشمول محکومیت گردیده بود اعمال گردد، با پایان یافتن دوره حذف ۵ ساله، مدت زمان سپری شده تحت ممنوعیت DASPO کسر می شود.
در صورت تبرئه شدن و یا بازنگری ممنوعیت DASPO، دلایل مانع حذف خواهند شد، مگر اینکه سایر اقدامات پیشگیرانه همچنان وجود داشته باشند. تایید دلایل مانع با ارسال داده های شخصی متقاضی به ادارات مرکزی پلیس، بر اساس حالتهای مطروحه در حکم وزارت کشور به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸، از جمله اقدامات امنیتی برای محافظت از داده های شخصی صورت می گیرد.
در مواردی که دلایل مانع پس از صدور کارت باشگاه یوونتوس مطرح می شوند، کارکردهای کارت باشگاه یوونتوس به تعلیق در می آیند تا اینکه موانع بر طرف شوند.

۳- مشتری حق بی چون و چرای باشگاه یوونتوس برای حذف یا تعلیق از این برنامه (منتهی به ابطال “کارت باشگاه یوونتوس” و هرگونه مزایای مرتبط با آن) در هر زمانی را، بدون بازپرداحت مبلغ سرشکن، استرداد وجه پرداخت شده یا جبران خسارات را می پذیرد، برای افراد زیر که:
– براساس نظر باشگاه یوونتوس یا با مشاوره پلیس ونیروهای امنیتی یا سایر مراجع، رفتاری منطبق با “آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به بازیهای فوتبال”، که از سوی باشگاه یوونتوس، عطف به ماده ۱۲، بند ۱۰ آیین نامه دادگستری ورزشی، برای هر رویداد و بدون توجه به مکان یا زمان همان رویداد پذیرفته و به کاربسته شده اند نداشته اند.
– در قبال نقض مقررات مربوط به استفاده از رویدادهای ورزشی مورد بحث مسوول می باشند.
– مشمول مفاد ماده ۶ قانون ۴۰۱ به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۳۵ بوده و یا طبق گزارشات محکوم به جریام مرتکب شده در رویدادهای ورزشی هستند.
– از کارت باشگاه یوونتوس بعنوان بخشی از فعالیتهای بلیط فروشی در بازار سیاه یا بازر ثانویه استفاده کرده باشند
– عمدا به فردی دیگر اجازه استفاده از کارت باشگاه یوونتوس به منظور دسترسی به استادیوم را داده باشد (ماده ۳)
– به دنبال بررسی ها و اعتبارسنجی ها، اطلاعات نادرست (از قبیل تفاوت در داده های تاریخ تولد) داده باشد تا از بررسی های انجام شده از طریق سیستم اعتبار سنجی بدون مشکل خارج گردیده و فقدان مانع تضمین شود، یا فردی که اظهارات خلاف واقعیت در خصوص عدم محکومیت های کیفری و یا موانع برای صدور کارت باشگاه یوونتوس را مطرح کرده باشد.

۴- در صورتیکه کارت به سبب رعایت نشدن یکی از ملزومات مشروحه در ماده ۵.۲ فوق صادر نشده باشد، یا چنانچه به دلایل فوق الذکر معلق یا ابطال شده باشد، شرکت ملزم به اطلاع رسانی به متقاضی یا دارنده (کارت) مبنی بر عدم صدور، تعلیق یا لغو کارت باشگاه یوونتوس خواهد بود، بدون آنکه به دارنده حق ادعای بازپرداخت وجه یا جبران خسارت بدهد.
در موارد مطروحه فوق، تعلیق از لحظه ای اجرایی خواهد گردید که باشگاه یوونتوس در پی تحقیق و تفحص در خصوص این سیستم که به اطلاع دفاتر مرکزی پلیس در ارتباط با صدور بلیط پذیرش رسیده است در جریان قرا گرفته باشد

اجرا و انعقاد قرارداد:
هر یک از اعضا کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس که به پروژه کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس ملحق شده باشد و کارت عضویت کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس را خریداری کرده باشد می تواند کارت باشگاه یوونتوس را در کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس که به آن تعلق دارد را از طریق پر کردن فرم بر اساس دستورالعمل فوق الذکر خریداری کند.
تحویل کارت، مشمول تحقیق و تفحص و بازخورد از طریق سیستم کامپیوتری اشاره شده در حکم وزارت کشور به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸، در خصوص وجود “موانع”، در کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در عرض ۴۰ روز پس از دریافت سفارش خرید و پرداخت صورت گرفته توسط باشگاه حامیان رسمی باشگاه یوونتوس صورت خواهد گرفت.

اعتبار کارت باشگاه یوونتوس:
مدت اعتبارکارت باشگاه یوونتوس ۱۰ سال از تاریخ صدور است و تاریخ انقضا بر روی کارت قید شده است. کارت پس از صدور و تحویل فورا فعال و عملیاتی خواهد شد و تا زمان انقضا فعال خواهد بود، مگر آنکه به دلایل مطروحه در مواد ۳ و ۵ لغو یا باطل شده باشد.